Regulamin sklepu internetowego Fashion Travel Shopping
określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze
informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta
SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy


§ 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Fashion Travel Shopping prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
www.fashiontravelshopping.pl.
Sprzedawca – Marta Koszowska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Kancelaria Brokerska NIKE Marta Koszowska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i
prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5542646209, nr
REGON 341576374, ul. Masztowa 24, 85-435 Bydgoszcz.


§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Masztowa 24, 85-435 Bydgoszcz
 2. Adres e-mail: fashiontravelshopping@gmail.com

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  urządzenie z dostępem do Internetu
  przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne
  konto email.


§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie:
  cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę
  płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu
  przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a
  Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży
  na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.


§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  a. za pośrednictwem platformy płatniczej:
  TPay.com
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w
  terminie 1 Dnia roboczego od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę,
  opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez
  Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.


§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi 1 Dzień roboczy.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do
  realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał
  Kupujący:
  a. Drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych


§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za
  pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
  przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  a. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna
  niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  b. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba
  trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie
  ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które
  dostarczane są osobno;
  c. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi
  poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o
  odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą
  lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy
  umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle
  informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy.


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu
  uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z
  wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego
  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę),
  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został
  poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
  przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący
  uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie
  poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu
  dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Towar należy odesłać Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący
  uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 5. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z
  korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania towaru.


§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie
  przysługuje w odniesieniu do umowy:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
  specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
  potrzeb;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
  termin przydatności do użycia;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
  po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
  zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
  dostarczeniu;
  f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  g. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca
  nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  h. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
  świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa
  odstąpienia od umowy.


§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący uprzywilejowany ma możliwość reklamowania
  wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący uprzywilejowany może, na zasadach określonych w Kodeksie
  cywilnym:
  a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  b. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  d. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
  dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 4. Rękojmia zostaje wyłączona w przypadku Kupujących innych niż Kupujący uprzywilejowani.
 5. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny
  wskazany w § 2 Regulaminu.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2
  Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta
  rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do
  którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
  Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
  Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie
  sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów
  dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.


§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu
  jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
  Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o
  odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę
  przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie
  danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w
  związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych
  w tym przypadku jest:
  umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1
  lit. b RODO),
  ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,
  dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia
  umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w
  którym:
  a. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  b. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych
  Kupującego;
  c. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową
  zawartą przez Sklep;
  d. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w
  przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  a. dostępu do swoich danych osobowych,
  b. ich sprostowania,
  c. usunięcia,
  d. ograniczenia przetwarzania,
  e. przeniesienia danych do innego administratora
  a także prawo:
  f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych
  ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych,
  opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez
  administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy
  wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący
  może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga
  osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym,
  sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści
  cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii
  odrębnie.
 6. Wszelkie treści i towary (w tym treści cyfrowe) oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę dostępne
  w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
  prawach pokrewnych. Utwory te stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i podlegają ochronie
  prawnej.
 7. Sprzedawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej na korzystanie z
  zakupionego Towaru, bez prawa do udzielania sublicencji. Kupujący upoważniony jest do korzystania
  z towaru jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach
  eksploatacji:
  a. zapis techniką cyfrową, np. na własnym dysku twardym.
  b. wydruk na własne potrzeby.
 8. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości towaru, jak i jego części:
  a. udostępnianie osobom trzecim,
  b. publikowanie niezależnie od formy publikacji,
  c. kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie na potrzeby inne niż własny użytek.

Pobierz Załącznik