POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES


Niniejsza Polityka prywatności i cookies („Polityka”) zawiera informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez Martę
Koszowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Brokerska NIKE
Marta Koszowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5542646209, nr REGON 341576374,
ul. Masztowa 24, 85-435 Bydgoszcz („Administrator”) w ramach strony internetowej
znajdującej się pod adresem: https://fashiontravelshopping.pl/ („Strona internetowa”).
Korzystanie ze Strony internetowej oznacza akceptację poniższych warunków Polityki.
Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić
jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych
osobowych.


Kontakt z Administratorem
Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje
samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. We wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z
Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres:
fashiontravelshopping@gmail.com

Informacje o przetwarzanych danych osobowych
Korzystanie z usług świadczonych przez Administratora oraz Strony internetowej wymaga
przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o
celach i podstawach prawnych przetwarzania.
Zamówienia. W celu złożenia zamówienia należy podać dane niezbędne do realizacji
zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
Dane przekazane mi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji
zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach
archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a
następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach
statystycznych.
Reklamacje i odstąpienie od umowy. W celu złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy
Użytkownik przekazuje dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o
odstąpieniu od umowy, które obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania,
numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne,
ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.
Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy
wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od
umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub
procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być
ponadto archiwizowane w celach statystycznych.
Kontakt e-mailowy. W celu skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem poczty
elektronicznej, w tym również w celu przesłania zapytania poprzez formularz kontaktowy,
niezbędnie jest przekazanie adresu e-mail. Ponadto, w treści wiadomości Użytkownik może
zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by
nawiązać kontakt.
Dane osobowe Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia
nawiązania i utrzymania kontaktu, na podstawie zgody Użytkownika wynikającej z
zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po
zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na
potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Komentarze. W celu zamieszczenia komentarza na Stronie internetowej niezbędne jest
podanie adresu e-mail oraz nazwy użytkownika. Ponadto w treści komentarza użytkownik
może podać inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie adresu e-mail
jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara
użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez
użytkowników oraz osób wypowiadających się na Stronie internetowej. Administrator
zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych,
zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające
jakiekolwiek linki do innych stron.
Działalność w social mediach. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe przekazane
za pośrednictwem konta fashion_travel_shopp. Dane osobowe podawane na koncie będą
przetwarzane w celu administrowania i zarządzania, komunikowania się z Tobą oraz
kierowania do Ciebie treści marketingowych w oparciu o uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1. lit. f RODO).
Dane te będą przetwarzane wyłącznie w przypadku „polubienia”/wybrania opcji Obserwuj lub
gdy w inny sposób zostawisz swoje dane, np. w formie umieszczenia komentarza. Dane
będą przetwarzane przez okres istnienia fanpage/konta lub do czasu wniesienia przez Ciebie
sprzeciwu.
Zasady odnoszące się do fanpage/konta ustala Administrator, natomiast zasady korzystania
z portalu społecznościowego, na którym umieszczony jest fanpage ustala podmiot
zarządzający tym portalem (np. Meta Platforms Ireland Limited).
Ponadto dane osobowe przekazywane przez Użytkownika mogą być przetwarzane w
następujących celach:

a) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
b) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi;
c) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO;
d) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą
służyć wykazywaniu faktów;
e) badania satysfakcji z oferowanych usług;
f) kontaktu w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego.

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji
poszczególnych celów oraz:

a) przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania
cywilnego;
b) przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych
osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
c) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych
przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do
celów marketingowych;
d) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do
danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
e) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych
osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych,
wykorzystania cookies i administrowania Stroną internetową.

Profilowanie
W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie
marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisach społecznościowych) dostosowanego do
Twoich preferencji, Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób
zautomatyzowany, w tym także je profilować – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie
żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w
odniesieniu do analizy Twojej aktywności na Stronie internetowej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji
swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań
marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu
skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.


Odbiorcy danych osobowych
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia
podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych
przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą
starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego
nieupoważnione.
Przekazane dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, takich jak
dostawca oprogramowania, dostawca płatności, biuro księgowe, hostingodawca, podmiot
zapewniający usługi marketingowe, podmiot zapewniający usługi statystyczne.
Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych
gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych
wymaganych przez przepisy prawa.
Na mojej stronie internetowej oraz blogu znajdują się również odnośniki do moich profili na
portalach społecznościowych takich jak Instagram. Samo wejście na stronę internetową lub
bloga nie powoduje, że portale te przetwarzają Twoje dane osobowe – dzieje się tak dopiero
gdy klikniesz w któryś ze wskazanych linków.
Na Stronie internetowej mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych.
Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator
nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do
zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane
uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami,
na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania tych
danych.


Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Z uwagi na korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych, np. Google oraz Instagram dane
Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku
z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Dostawcy
wskazanych usług stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np.
certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.
Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych
usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Instagram dostarczane są głównie przez
podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z
polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie
ochrony danych osobowych.


Uprawnienia
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:
● prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane
przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo
dostępu);
● jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny
sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
● w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie
swoich danych osobowych (tj. kiedy dane przestaną być potrzebne
Administratorowi do celów, o których poinformował; kiedy skutecznie zostanie
cofnięta zgoda na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa
przetwarzać danych na innej podstawie prawnej – jeżeli do przetwarzania
doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych
wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego);
● w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na
podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy z
nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
● w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na
podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo
cofnąć tę zgodę w każdym momencie;
● jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie
jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych
danych, możesz także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np.
sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator
nie dokonywał na nich danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
● masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator
przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
● masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.


Pliki cookies
Administrator informuje, że Strona internetowa korzysta z plików cookies (ciasteczka)
instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym.
Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
Strony internetowej, a także w celach statystycznych i marketingowych.
Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe.
Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast
zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją
identyfikację.
Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Pliki
cookies własne to przede wszystkim niezbędne pliki cookies Strony internetowej, które
umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Strony internetowej (służą one m.in. do
dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich
wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze Strony
internetowej).
W związku z tym, że Administrator wyświetla na Stronie internetowej treści pochodzące z
serwisów społecznościowych, takich jak Instagram, na Stronie internetowej są
wykorzystywane są pliki cookies firmy Meta Platforms Ireland Limited.
Podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej wyświetlana jest informacja na temat
stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że
wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej
polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając
ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików
cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron
internetowych, które stosują cookies.


Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o
ochronie danych osobowych.
Polityka obowiązuje od dnia 18.03.2022.